Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „Dziadkowie biznesu”
 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Dziadkowie biznesu” („Aplikacja”). Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Usługi dostępne za pomocą Aplikacji świadczone są przez Uniwersytet Warszawski. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 3. Regulamin określa w szczególności: a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu oprogramowania udostępnianego przez Uniwersytet Warszawski; b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: i. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Uniwersytet Warszawski (usługodawca), ii. zakaz dostarczania przez Użytkownika Aplikacji treści o charakterze bezprawnym; c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; d. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na smartfonach obsługujących jeden z niżej wskazanych systemów operacyjnych: a. Android wersja 7.0+ i nowsze, b. iOS 12, 13 i nowsze. Korzystanie z aplikacji wymaga w szczególności: urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która zainstalowała na swoim smartfonie (z systemem operacyjnym wskazanym w ust. 4) Aplikację (dalej „Użytkownik”).
 6. W celu skorzystania z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik nie musi dokonywać rejestracji w ramach Aplikacji.
 7. Użytkownik przystępując do używania Aplikacji, akceptuje niniejszy Regulamin.
 8. Użytkownik może w ramach Aplikacji wyszukiwać lokalnego tzw. “dziadka biznesu” oraz zgłosić nową osobę do udziału w projekcie.
 9. Aplikacja składa się z czterech funkcjonalności w postaci:
  1. ekranu homescreen
  2. mapy punktów
  3. funkcjonalności „zgłoś”
  4. zakładki „więcej”
 10. Przetwarzanie przez Administratora (Uniwersytet Warszawski) danych w związku z funkcjonowaniem Aplikacji, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344). Dane o lokalizacji pochodzące z Geofencingu, Beaconów oraz Wi-Fi, w tym indywidualny numer Użytkownika, o których mowa w pkt. 15 mogą zostać w niektórych przypadkach uznane za dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”. Administratorem takich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji (dalej określanych jako „Dane osobowe”) jest spółka ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne), zwana dalej „Administratorem” lub „ITM Polska”.
 11. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. wykonanie umowy o korzystanie z Aplikacji) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na marketingu towarów i usług oferowanych w sklepach sieci). Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 12. Dodatkowo, dane osobowe Użytkownika, który zaznaczy odpowiednią zgodę w Aplikacji mogą być przetwarzane przez.
 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.
 14. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w ramach projektu – do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub odinstalowania Aplikacji. Jeżeli z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu.
 15. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez przesłanie żądania na adres [email protected].
 17. Podanie Danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów, tj. korzystania z Aplikacji oraz do celów marketingowych określonych powyżej. Niepodanie danych osobowych wymaganych przez Aplikację, skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.
 18. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Uniwersytety Warszawskiego. jest możliwy pod adresem [email protected].
 19. Aplikacja i usługi świadczone w ramach Aplikacji są nieodpłatne. Korzystanie z Aplikacji może generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi Użytkownik Aplikacji według taryf stosowanych przez swojego operatora sieci komórkowej.
 20. Dostarczanie przez Użytkownika za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 21. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację (co oznaczać będzie rozwiązanie umowy o świadczenie za pomocą Aplikacji usług drogą elektroniczną). Uniwersytet Warszawski ma możliwość wypowiedzenia świadczenia usługi z zachowaniem terminu 14 dni, z ważnych przyczyn, w szczególności w razie korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem lub z celem Aplikacji.
 22. Korzystanie z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest bez zgody Uniwersytetu Warszawskiego jest niedopuszczalne.
 23. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być danymi innej osoby. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do konta osobom trzecim.
 24. Regulamin Aplikacji może ulec zmianie.
 25. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, MGI nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 26. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, MGI nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub wadliwe działanie Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności.